Voorwaarden

Artikel 1 - DOEL

De website https://www.pro-detailing.de, hierna "pro-detailing.de" genoemd, is eigendom van en wordt beheerd door het bedrijf Pro Wash Detailing SRL, hierna "Pro Detailing" genoemd, met de volgende kenmerken: gegevensidentificatie: Unieke Registratiecode 24623960, ingeschreven bij het Handelsregister onder nr. J40/17746/2008 en gevestigd in Str. Porumbacu 72B, geb. 89, april. 31, Sector 6, Boekarest, Roemenië. Tel: +40 755 125 400; e-mail: wij@pro-detailing.de

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van goederen en diensten door PRO WASH DETAILING SRL, via de virtuele winkel https://www.pro-detailing.de aan de koper en kunnen alleen worden gewijzigd met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide delen.

In dit document betekenen de volgende termen:

    Koper: persoon, bedrijf of andere juridische entiteit die een Bestelling plaatst.
    Verkoper: Pro Wash Detailing S.R.L., met hoofdkantoor in Boekarest, Str. Porumbacu 72B, geb. 89, april. 31, handelsregisternummer J40/17746/2008, CUI 24623960.
    Goederen en Diensten: elk kant-en-klaar project, producten, materialen en/of een deel daarvan of dienst, inclusief de documenten en diensten vermeld in de Bestelling of anderszins daarmee verband houdend, te leveren door de Verkoper aan de Koper .
    Bestelling: een elektronisch document dat fungeert als een vorm van communicatie tussen de Verkoper en de Koper, waarmee de Verkoper ermee instemt de Goederen en Diensten te leveren en de Koper ermee instemt deze Goederen en Diensten te ontvangen en ervoor te betalen hen.
    Contract: De bestelling die door de verkoper wordt bevestigd door het uitreiken van de fiscale factuur. Het sluiten van het contract vindt plaats op het moment van de uitgifte van de fiscale factuur en niet bij het lanceren van de bestelling of de uitgifte van de ontvangstbevestiging van deze bestelling.
    Intellectuele eigendomsrechten (in de volgende IPR): alle immateriële rechten zoals knowhow, auteursrecht, databankrechten, ontwerprechten, modelrechten, patenten, handelsmerken en domeinnaamregistraties voor al het bovenstaande.
    Specificaties: alle specificaties en/of beschrijvingen van de Goederen en Diensten zoals gespecificeerd in de bestelling.

Artikel 2 - CONTRACTUELE DOCUMENTEN

Door een elektronische of telefonische bestelling te plaatsen op de website https://www.pro-detailing.de, gaat de Koper akkoord met de vorm van communicatie (telefoon of e-mail) waarmee de Verkoper zijn activiteiten uitvoert. De bestelling bestaat uit de volgende documenten, in volgorde van belangrijkheid:

    Bestelling (samen met duidelijke informatie over leverings- en factuurdata)
    Koperspecificaties (indien van toepassing)
    TCGV

In het geval van campagnes die het aantal producten per klant beperken (de klant wordt gedefinieerd als dezelfde consument of dezelfde juridische entiteit (bedrijfsnaam) of hetzelfde telefoonnummer of hetzelfde afleveradres of factuuradres), waarbij meerdere bestellingen worden gelanceerd die gemeenschappelijk zijn elk van de bovengenoemde situaties leidt tot de annulering ervan.

Als de Verkoper de bestelling bevestigt, impliceert dit een volledige aanvaarding van de voorwaarden van de Bestelling. De aanvaarding van de bestelling door de Verkoper wordt als voltooid beschouwd wanneer er een mondelinge bevestiging (telefonisch) of elektronisch (e-mail) van de Verkoper aan de Koper is, zonder dat een ontvangstbevestiging van hem vereist is. De Verkoper beschouwt een onbevestigde bestelling op geen enkel moment als waarde van een Contract.

Artikel 3 – GELDIGHEID

Deze Overeenkomst treedt in werking zodra de Verkoper de factuur uitreikt. De informatie over het uitreiken van de factuur gebeurt telefonisch of elektronisch (e-mail). De algemene verkoopvoorwaarden vormen de basis van het aldus gesloten Contract, waarbij de vervollediging bestaat uit het Garantiecertificaat afgegeven door de Verkoper of een leverancier daarvan.

Artikel 4 - UITBREIDING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER

De Verkoper zal zijn professionele en technische kennis aanwenden om het in de Order bepaalde resultaat te bereiken en de Goederen en Diensten leveren die voldoen aan de eisen, behoeften en specificaties van de Koper;

De informatie die op de sites van de verkoper wordt gepresenteerd, is informatief en wordt door de verkoper gedocumenteerd of gewijzigd volgens de bestanden / presentatiesites van de fabrikanten. Om redenen die verband houden met de ruimte en de consistentie van de informatiestructuur kunnen productbeschrijvingen onvolledig zijn, maar de verkoper doet zijn best om de meest relevante informatie te presenteren op basis van de informatie ontvangen van fabrikanten, zodat het product wordt gebruikt in de parameters waarvoor het is bedoeld. gekocht;

Communicatie met de winkel - kan worden gedaan door ermee te communiceren, meningen over producten te plaatsen of te communiceren via de adressen die worden vermeld in het contactgedeelte. Meningen of adressen die beledigingen of ongepast taalgebruik bevatten, worden van de site uitgesloten of genegeerd. De verkoper heeft de vrijheid om de ontvangen informatie te beheren, zonder dat hij daarvoor rechtvaardigingen hoeft aan te voeren.

Artikel 5 - OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING

De Verkoper kan een derde partij toewijzen en/of uitbesteden voor diensten die verband houden met de uitvoering van de bestelling, met de informatie van de Koper, zonder dat zijn toestemming nodig is. De Verkoper is ten opzichte van de Koper altijd verantwoordelijk voor alle contractuele verplichtingen.

Artikel 6 - INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE-EIGENDOMSRECHTEN (IER)

De Koper begrijpt het intellectuele eigendomsrecht en zal de van de Verkoper ontvangen informatie niet aan een derde partij bekendmaken of openbaar maken (op internet of in de media). Bovendien zijn de namen van de sites, evenals de grafische tekens, geregistreerde handelsmerken van PRO WASH DETAILING S.R.L. en mag niet worden overgenomen, gekopieerd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Artikel 7 - VERTROUWELIJKHEID – RECLAME

Alle plannen, documenten en informatie van welke aard dan ook die door de Koper aan de Verkoper worden verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de bestelling, blijven eigendom van de Verkoper. Ze kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van het contract. Er zal door de Koper geen openbare verklaring, promotie, persbericht of enige andere vorm van openbaarmaking aan derden worden gedaan met betrekking tot de bestelling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Artikel 8 - STRAFVOORWAARDEN

Indien de leverings- en/of aanvangstermijn van de Bestelling niet kan worden nageleefd, is Verkoper verplicht Koper op de hoogte te stellen van de geschatte termijn voor voltooiing van de levering. De Koper heeft het recht om, indien wettelijk toegestaan, een aanvullende schadevergoeding van de Verkoper te eisen in geval van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door de verkoper van de uitvoering van het Contract in overeenstemming met de vastgestelde voorwaarden. Indien de Koper door zijn schuld de betaling van de goederen vertraagt ​​binnen de termijn voorzien op de factuur van de Verkoper, is hij verplicht een boete te betalen van 0,5% per dag van het verschuldigde bedrag. Indien de Verkoper foutieve informatie ontvangt met betrekking tot de facturering of levering van de producten, wordt een nieuwe termijn voor de uitvoering van de bestelling vastgesteld, die binnen 5 werkdagen zal bedragen. De deadline bedraagt, indien niet gewijzigd door de Verkoper door de Koper hiervan op de hoogte te stellen, 30 dagen vanaf het plaatsen van de bestelling.

Artikel 9 - FACTURERING – BETALINGEN

De prijs, de betalingswijze en de betalingstermijn worden vermeld in de Bestelling. De Verkoper zal aan de Koper een factuur uitreiken voor de geleverde Goederen en Diensten, waarbij de verplichting van de Koper bestaat om alle informatie te verstrekken die nodig is om de factuur uit te reiken in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Alle prijzen voor producten die via de website https://www.pro-detailing.de worden verkocht, zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief BTW tegen een tarief van 19%.

Indien herfacturatie gewenst is, betekent het wijzigen van de factuurgegevens het terugboeken van de oorspronkelijke factuur en het uitreiken van een nieuwe factuur. Herfacturatie kan enkel gebeuren binnen dezelfde boekhoudmaand en enkel voor facturen die de waarde van 100 EUR overschrijden. Houd er rekening mee dat herfactureren alleen mogelijk is in de volgende varianten: rechtspersoon - rechtspersoon of particulier - rechtspersoon, niet rechtspersoon - particulier.

Verkoper past de uitgesplitste T.V.A-betaling NIET toe, blijkens het Register van personen die de uitgesplitste T.V.A-betaling toepassen.

Artikel 10 - RISICO'S EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Levering

De Verkoper is verplicht de Goederen en Diensten per koerier naar de Koper te verzenden of deze persoonlijk af te leveren op een maatschappelijke zetel.

Transport – Verpakking

Tenzij anders overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper, draagt ​​de Verkoper de risico's en verantwoordelijkheden die verband houden met de Goederen en Diensten over bij levering aan het binnenlandse koeriersbedrijf waarmee de Verkoper samenwerkt. De Verkoper zorgt voor de juiste verpakking van de Goederen en Diensten en zorgt voor de verzending van de begeleidende documenten op een duurzame drager (gedrukt/post of ter plaatse op rekening van de Koper). De Verkoper levert de Goederen en Diensten op het grondgebied van de Europese Unie.

Pakketopeningsservice bij bezorging

De Verkoper kan, op uitdrukkelijk verzoek van de Koper of kosteloos, voor bepaalde producten de pakketopeningsservice bij levering aanbieden. Op deze manier worden de voorwaarden gewaarborgd dat bij ontvangst van de pakketten zowel de staat van de omverpakking als het visuele aspect van hun inhoud wordt gecontroleerd. Met de handtekening voor ontvangst wordt bevestigd dat de producten correct zijn afgeleverd.

Artikel 11 - AANVAARDING EN RECHT VAN AFZET

Aanvaarding vindt plaats wanneer de Goederen en Diensten voldoen aan de technische kenmerken vermeld in de Bestelling. Indien de Koper ontdekt dat de geleverde Producten of de verleende Diensten niet voldoen aan de technische specificaties, dan zal de Verkoper de Producten en Diensten in overeenstemming brengen binnen de maximale termijn gelijk aan de uitvoeringstermijn van de Order, zonder aan de Koper enige schade toe te rekenen. kosten die verband houden met deze operaties. De Verkoper zal tevens voldoen aan de bepalingen van de O.U.G. 34/2014 en zal het retourbeleid toepassen. De Verkoper heeft het recht om, wanneer hij van oordeel is dat de handelingen van de Koper met kwade bedoelingen waren, een schadevergoeding aan de Koper te eisen, onder de voorwaarden van de wetgeving.

Artikel 12 - OVERTREDENDE GOEDEREN

Alle geleverde goederen die de in de Bestelling vermelde hoeveelheid overschrijden, kunnen door de Koper binnen 7 kalenderdagen na levering worden geweigerd.

Artikel 13 – GARANTIES

Naast alle andere garanties die door de toepasselijke wetgeving worden geboden en die worden beschreven in het Garantiecertificaat dat is afgegeven door de Verkoper of de leverancier van een Verkoper, garanderen zij de Koper tegen elke non-conformiteit die van invloed kan zijn op de gehele of een deel van de Goederen en Diensten, met uitzondering van normale slijtage. en scheurbaar, gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van uitgifte van de verkoopfactuur. Uitzonderingen zijn verbruiksartikelen, die niet onder de garantie vallen.

Als er geen Garantiecertificaat is, wordt de garantie verleend op basis van de factuur, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Artikel 14 - OVERDRACHT VAN EIGENDOM

Het eigendom van de Goederen en Diensten wordt overgedragen op het moment van betaling door de Koper naar de locatie aangegeven in de bestelling (dat wil zeggen levering - ondertekening van het ontvangstbewijs van het door de koerier verstrekte transportdocument of ondertekening van het ontvangstbewijs op de belastingfactuur in geval van leveringen uitgevoerd door personeel van de Verkoper).

In geval van levering per koerier is het door de Verkoper niet toegestaan om de Koper de pakketten te laten openen vóór ondertekening van de levering, maar pas na ondertekening van de levering en betaling van de eventuele waarde ervan. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de verzonden pakketten, tenzij er een document is opgesteld door de Koper en de vertegenwoordiger van de koerier die de levering heeft uitgevoerd.

Artikel 15 - NALEVING VAN WETTEN EN NORMEN

De Verkoper zal voldoen aan alle wetten, voorschriften en verordeningen die van toepassing zijn op zijn contractuele prestaties, inclusief maar niet beperkt tot de productie, assemblage, behandeling, transport, opslag, verpakking of levering van de Goederen en Diensten en die van toepassing zijn op de gezondheid, veiligheid en het milieu.

Artikel 16 – AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper garandeert niet dat de site, de servers waarop deze wordt gehost, of de door pro-detailing.de verzonden e-mails vrij zijn van virussen of andere computercomponenten met een potentieel schadelijk karakter, dat deze geen fouten bevatten, weglatingen, defecten, vertragingen of onderbrekingen in de werking of transmissie, lijnuitval of andere soortgelijke factoren. De gebruiker gebruikt de site op eigen risico, waarbij pro-detailing.ro geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik of de toegang tot/het bezoek aan de site of als gevolg van het gebruik van de informatie op de site. PRO DETAILING is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen die kunnen optreden bij het opstellen of presenteren van materiaal op de site.

De Verkoper kan niet aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die de Koper of een derde partij zou kunnen lijden als gevolg van de nakoming door de Verkoper van zijn verplichtingen uit hoofde van de Order en voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de Goederen en Diensten na levering en in vooral bij verlies van producten.

Acties zijn geldig binnen de beschikbare voorraad.

De verkoper, als organisator van de promotiecampagnes, aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging van de actievoucher, is niet verantwoordelijk voor valse of beschadigde vouchers en behoudt zich het recht voor om de voucher die voor de aankoop is gebruikt te annuleren of de waarde ervan af te trekken van de terugbetaalbare waarde, in geval van retournering volgens de wet, van een product dat deelneemt aan de betreffende campagne.

Eventuele links naar andere sites worden alleen verstrekt met het oog op een betere toegankelijkheid van informatie, en de Verkoper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites, voor producten of diensten die via deze sites worden gepromoot of op de markt worden gebracht.

De Verkoper is aansprakelijk indien zijn onderaannemers en/of partners van welke aard dan ook die betrokken zijn bij de uitvoering van de Bestelling, geen van de contractuele verplichtingen nakomen.

Artikel 17 - RISICOPRIJS- OF FOUTKENMERKEN

De verkoper doet er alles aan om nauwkeurige informatie te verstrekken over de prijs en kenmerken van de producten. Sommige prijzen en/of kenmerken kunnen onjuist zijn. In geval van registratie van een bestelling met een belachelijke prijs heeft de Verkoper het recht om de bestelling van de Koper te annuleren. In geval van registratie van een bestelling voor een product met onjuiste kenmerken, zal de Verkoper alles in het werk stellen om aan de Koper een product te leveren met kenmerken die zo dicht mogelijk bij de kenmerken liggen die op de site worden gepresenteerd op het moment van het plaatsen van de bestelling. Indien Koper het niet eens is met de voorstellen van Verkoper, heeft Verkoper het recht de bestelling van Koper te annuleren.

Artikel 18 - OVERTREDING – BEËINDIGING

Indien de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, ook tijdens de garantieperiode, zal de koper de verkoper hiervan op de hoogte stellen. Binnen 3 dagen na de kennisgeving wordt tussen de partijen een actieplan gevalideerd. De Koper kan een Bestelling per e-mail annuleren voordat deze is afgeleverd. Anders is de bestelling afhankelijk van de teruggave van de goederen, vermeld op de websites van de Verkoper.

Artikel 19 – OVERMACHT

Geen van beide partijen zal aansprakelijk zijn voor het niet nakomen van haar contractuele verplichtingen indien een dergelijke niet-nakoming te wijten is aan een geval van overmacht. Overmacht is een onvoorspelbare gebeurtenis, waarover de partijen geen controle hebben en die niet kan worden vermeden.

Artikel 20 - TOEPASSELIJK RECHT – JURISDICTIE

Op dit contract is het Roemeense recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie en uitvoering van dit contract zullen in der minne worden beslecht, en als op deze manier geen overeenstemming wordt bereikt, zal een beroep worden gedaan op de bevoegde rechtbanken op de zetel van de Verkoper.

Artikel 21 - DIVERSE BEPALINGEN

Als een of meer bepalingen in strijd zijn met een toepasselijke wettelijke vereiste, zullen de genoemde bepalingen niet worden toegepast en zullen de partijen ernaar streven om samen tot overeenstemming te komen over nieuwe bepalingen die de geest van de oorspronkelijke bepalingen respecteren. De partijen bij het contract worden beschouwd als onafhankelijke contractanten en geen van beide partijen krijgt het recht of de bevoegdheid om namens of ten nadele van de ander een verplichting aan te gaan of te creëren. De voorwaarden van deze overeenkomst vervangen andere eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen genoemde partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en kunnen alleen worden gewijzigd of gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst ondertekend door beide partijen.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moeten minderjarigen de toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers.

PRO WASH DETAILING S.R.L. behoudt zich het recht voor om de samenwerking te weigeren met klanten die schriftelijk of mondeling ongepast gedrag en taalgebruik vertonen (agressief, losbandig etc.), in de historie van bestellingen leveringen hebben geweigerd, misbruik hebben gemaakt van het recht op retour binnen 14 dagen.

Bedankt dat u ons gekozen hebt,
Pro Detailing-team