TERUGSTUURBELEID

1. Algemene voorwaarden

PRO WASH DETAILING S.R.L. biedt de mogelijkheid om de producten te retourneren aan klanten die hun voornemen kenbaar maken binnen maximaal 14 kalenderdagen na ontvangst van het pakket.

Het retourneren van het pakket gebeurt uitsluitend door betaling van de kosten door de Klant. De producten kunnen worden geretourneerd via elk koeriersbedrijf dat zorgt voor de bezorging van het retourpakket op het adres van de Handelaar. Het adres waarnaar de retourpakketten worden verzonden is Blvd. Timisoara, nr. 103 - 111, Stand C3, Sectie. 6, Boekarest Telefooncontact: 0755.125.400

In geval van herroeping van de overeenkomst is de klant verplicht de gekochte producten binnen maximaal 14 dagen vanaf de datum van herroeping van de overeenkomst terug te sturen.

2. Methoden en deadlines voor het retourneren van producten

De klant is verplicht PRO WASH DETAILING S.R.L. haar voornemen om de gekochte producten binnen maximaal 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten per e-mail aan we@pro-detailing.de of telefonisch op 0755.125.400 te retourneren. Anders zal PRO WASH DETAILING S.R.L. mag het pakket weigeren.

Bij het retourneren van het product per koerier is het invullen van het retourformulier verplicht voor het volgen en vastleggen van de levering door de koerier, alsmede voor een goed verloop van het gehele proces. Het retourformulier vindt u op uw bestelpagina vanuit uw account.

Nadat u het product heeft ontvangen, neemt een van de PRO DETAILING-operators contact met u op om de details van de terugbetaling of vervanging van het product te bevestigen en vast te stellen.

3. Voorwaarden voor het retourneren van producten

In elke situatie waarin de producten worden geretourneerd, moeten ze zich in dezelfde staat bevinden als waarin ze naar de Klant zijn verzonden, in de originele verpakking, met de labels intact en samen met alle begeleidende documenten (factuur, garantiecertificaat, enz.). ). De geretourneerde producten moeten in dezelfde staat verkeren als bij ontvangst, zonder gebreken, behoudens verborgen gebreken en behoudens gebreken die reeds door de Klant gemeld zijn in correspondentie met PRO DETAILING.

De geretourneerde producten moeten de initiële waarden respecteren die op de verpakking staan ​​vermeld. Producten die reeds gebruikt zijn en niet meer doorverkocht kunnen worden, worden niet geaccepteerd.

In overeenstemming met de geldende wetgeving behoudt PRO DETAILING zich het recht voor om producten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of die snel kunnen verslechteren (bederfelijk) of snel kunnen verslechteren, niet te accepteren.

Producten waaruit een set bestaat, dienen als set geretourneerd te worden.

Indien een bestelling waarbij een cadeauproduct is aangeboden volledig wordt geretourneerd, is de klant verplicht het cadeauproduct in originele staat, onbeschadigd en onverzegeld te retourneren.

4. Deadlines voor terugbetalingen

Bij volledige retourzending van de bestelling ontvangt de Klant het geld voor de geretourneerde producten en de aanvankelijk betaalde transportkosten binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop PRO DETAILING door de klant op de hoogte is gesteld van zijn beslissing om de producten terug te sturen en het schriftelijke verzoek om terugbetaald. Dit verzoek wordt alleen als geldig beschouwd als het vergezeld gaat van de volledige gegevens die nodig zijn om het geld terug te geven.

Na de validatie van de terugzending van de producten door onze agent, kan de Klant, naar zijn keuze, de gelijkwaardige waarde van de producten ontvangen of hun equivalent in de vorm van andere producten met gelijke waarden.

5. Het herroepingsrecht

In overeenstemming met de noodverordening nr. 34/2014 met betrekking tot de rechten van de consument binnen de met de professionals gesloten overeenkomsten, evenals voor de wijziging en voltooiing van bepaalde normatieve handelingen, heeft de Klant de volgende rechten en plichten met betrekking tot de herroeping van de overeenkomst op afstand:

De klant heeft het recht om, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, de overeenkomst te herroepen, zonder het herroepingsbesluit te hoeven rechtvaardigen en zonder andere kosten te maken dan die voorzien in art. 13 lid (3) en art. 14 van GEO nr. 34/2014, binnen 14 dagen vanaf de dag waarop hij het product fysiek in bezit krijgt. De retourkosten worden gedragen door de Klant.

De klant is verplicht alleen die producten terug te sturen die zich in dezelfde staat bevinden als waarin ze zijn geleverd (in de originele verpakking met alle toebehoren, met intacte labels en bijbehorende documenten). Producten die fysieke veranderingen, stoten, scherven, krassen, schokken, sporen van overmatig gebruik en/of ongeoorloofde ingrepen etc. vertonen, worden niet retour genomen.

PRO DETAILING zal de waarde van het product aan de Klant terugbetalen binnen maximaal 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop de Klant PRO DETAILING op de hoogte heeft gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.

PRO DETAILING kan de terugbetaling van de waarde van het product uitstellen tot de ontvangst van het verkochte product of tot de ontvangst van een bewijs waaruit blijkt dat het is verzonden.

Volgens de wet zijn de volgende personen vrijgesteld van het herroepingsrecht uit het Contract:

* dienstenovereenkomsten, na volledige dienstverlening, indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant en nadat hij heeft bevestigd dat hij kennis heeft gekregen van het feit dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen na de volledige uitvoering van het Contract door de verkoper ;
* de levering van Goederen en/of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop Verkoper geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen;
* levering van Goederen gemaakt volgens de specificaties van de Koper of duidelijk op maat gemaakt;
* de levering van Goederen die waarschijnlijk snel zullen bederven of verlopen;
* de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de verzegeling door de Koper is verbroken;
* de levering van Goederen die na levering, naar hun aard, onlosmakelijk vermengd zijn met andere elementen;
* overeenkomsten indien de Klant de Verkoper specifiek heeft verzocht om naar zijn woning te reizen om dringende reparatie- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Indien Verkoper ter gelegenheid van een dergelijk bezoek andere diensten levert dan die uitdrukkelijk door Koper gevraagd zijn of andere Goederen ter beschikking stelt dan de reserveonderdelen die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, geldt het herroepingsrecht voor die Diensten of aanvullende Goederen;
* het verstrekken van verzegelde audio- of video-opnamen waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
* het verstrekken van kranten, tijdschriften en tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten voor de levering van dergelijke publicaties;
* het aanbieden van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, indien de dienst is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant en nadat hij heeft bevestigd dat hij zich bewust is geworden van het feit dat hij zijn herroepingsrecht verliest. Deze beperkingen zijn van toepassing volgens GEO 34/2014 art. 16.

6. Uitoefening van het herroepingsrecht

Als de Klant binnen de wettelijke termijn voor herroeping van het Contract om herroeping van het Contract verzoekt, is PRO DETAILING, als de Bestelling is betaald, verplicht om het bedrag terug te betalen binnen maximaal 14 (veertien) dagen vanaf de datum van kennisgeving door de Klant. met betrekking tot zijn besluit om het Contract op te zeggen.

Het bedrag wordt als volgt geretourneerd:

* voor bestellingen betaald met Betaalopdracht / Terugbetaling / iTransfer / Bankkaart -> via overschrijving op de door de Klant opgegeven rekening;

De klant zal PRO DETAILING op de hoogte stellen van zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen door het invullen van de e-mail op we@pro-detailing.de

Bedankt dat u ons gekozen hebt,
Pro Detailing-team